BASKİL SYDV PERSONEL İŞE ALIM İLANI
BASKİL SYDV PERSONEL İŞE ALIM İLANI

SYDV PERSONEL İŞE ALIM İLANI

A- A+
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı; iki(2) adet personel adayını Sosyal Yardım ve İnceleme ile Büro Görevlisi olarak işe alacaktır. Başvurular 22.12.2017 - 01.01.2018 tarihleri arasında https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx adresinden yapılacak olup buna ilişkin çerçeve yayınlanmıştır.
 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIMI
 
Baskil İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 21/12/2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu'nun 16/02/2012 tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasları”nın güncellenmesi (2014/7 Fon Kurul Kararı) kapsamında Vakfımızda istihdam edilmek üzere "Belirsiz Süreli Sözleşmeli" olarak iki(2) personel alınacaktır.
 
Not: Başvuruya göre hane incelemesi, yerel iletişim, dezavantajlı gruplara sosyal hizmetler ile halkla ilişkiler gibi konulardan ve vakıf mevcudumuzun erkek oluşundan personelin en az birinin bayan alınması düşünülmektedir.
 
I- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
 
İşin süresi: Daimi [iki(2) ay deneme süreli]

İstenilen işgücü sayısı:
Bir(1) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Bir(1) adet Büro Görevlisi
 
[Bayan ve/veya erkek toplam iki(2) kişi]
 
II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE GENEL ŞARTLAR
 
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olup 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf sayılmak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

8) Adli sicil kaydı bulunmamak.

9) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 
III-ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR

1) Üniversitelerin “en az dört(4) yıllık örgün eğitim” veren (Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya İstatistik, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler ile İnşaat Mühendisliği bölümlerinin birinden)  mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından geçerliliği olan (2016-2017) KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak,

3) Baskil yerel coğrafyasını geneli itibariyle bilen yapıda, hane bazlı sahada ve ekip çalışmalarına elverişli fedakârlık seviyesinde olmak.

4) Sosyal sorumluluk tecrübesi ve iyi bir iletişim becerisine sahip bulunmak.

5) İlçemiz sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor veya Baskil ilçe nüfusuna kayıtlı olmak,

6) Görevinde gereken işletim ve web sistemlerin kullanımı, tablo, sunum ve proje vb. hazırlayacak ölçütte iyi derecede bilgisayar becerisine fiilen sahip olmak,

7) Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve fiili olarak (arazi pick-up) araç kullanabiliyor olmak,

8) Haftalık yapılabilecek fazla mesai de dahil herhangi bir seyahat özrü veya engel durumu olmamak,

9) Vakfın muhasebe iş ve işlemlerini yürütecek derecede muhasebe bilgisini; sosyal projelerde yer alma tecrübesi varsa referans kanıtlayıcı dokümanlarını; köy ve barınma yardımlarına ilişkin inşai keşif özeti ve proje hazırlamada program becerisi veya imza yetkisini haiz olmaya dair ibrazlar öncelik sebebi sayılabilecektir.
 
10) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf sayılmak,

11) Bir kişinin yalnızca bir pozisyona başvuru yapabileceği hususu unutulmamalıdır.

Şartlara doğrudan uymadığı açıkça tespit edilebilen başvuruların red sebebi olarak değerlendirileceğine önemle dikkat edilmelidir.
 
IV- MÜLAKATA ÇAĞRILMASI UYGUN GÖRÜLEN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış sayıldığına veya muaf olduğuna dair belge aslı,

2) Sağlık kurulu raporu (sınavı kazananlardan),

3) Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının/kartının aslı ile önlü arkalı fotokopisi,

4) Özgeçmişten (Adayların kendi el yazıları ve mektubunda doğum yeri ile tarihi, eğitim geçmişi ve durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, on senelik bir perspektifte geleceğe dönük düşünce ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan) bahsedilecektir.

5) İlgilileri için sürücü belgesi aslı ile önlü arkalı fotokopisi,

6) İkametgâh belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

7) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan sonuç belgesi (2016-2017),

8) Varsa bilgisayar vb dairi transkript veya sertifikaları,

9) Diploma aslı ile birlikte fotokopisi,
 
10) Adli sicil kaydı,

11) Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraftan 4 adet,

12) Aday personel talep dilekçesi ile iş başvuru bilgi formu. (Tercih edilen iş/pozisyona göre talebe dair VakıfEk:1 veya VakıfEk:2 den yalnızca biri ile buna istinaden mutlak surette VakıfEk:3 ise kanıtlayıcı belgeleriyle ayrıca doldurulacaktır.)
 

NOT: Gereken belgelerin onaylı suretleri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında mutlaka ibraz edilecektir. Bunların aslına uygunluğu kontrol ile tasdik edildikten sonra safahatında (15 gün içinde) iadesi istendiği takdirde olacaktır. Süresinde talep edilmeyen evrakların ise herhangi bir iade zorunluluğu olmayacaktır.
 
V- BAŞVURU, SINAV VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurucular http ://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx adresinden sadece elektronik ortamda 22/12/2017- 01/01/2018 tarihleri arasında saat 24:00'a kadar müracaat edebileceklerdir.
 
2) Adaylar, istenen belgeler ile birlikte Baskil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Hükümet Konağı Yanı (Bahçe Katı:1) adresine 02/01/2018-08/01/2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar bizzat müracaat ile evraklarını teslim edeceklerdir. Evraklarını belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.

3) Elektronik adresinde, http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx başvuruda bulunanlar arasından KPSSP3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personelin gerekli şartları haiz beş katına giren sayıdaki adayları mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ayrıca tebliğ yapılmayacak olup kişiler duyurularını zati takip edeceklerdir.

4) Mülakat tarihi için, mülakata hak kazananlar belli olduktan ve ön soruşturmasından sonra mülakat çağrısı esastır.

5) Mülakata girmeye hak kazanan adaylar Baskil Kaymakamlığı (http://www.baskil.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacak ve mülakatın tarihi de bundan sonra belirlenecektir.

6) Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal ikna ve diyalog, özgüven, iletişim ve ekip yetisi, vakıftaki görev konusu ve branş yakın alanlardaki genel kültür yanı sıra kavrama becerileri ile ilgili bilgi kriterleri ve ayrıca gerekli görülürse özel niteliklerin örneklem sınanması gözetilerek değerlendirme yapılacaktır.

7) Mülakattan en yüksek puanı almış olanlardan her bir ünvan için (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 1'er asil 1'er yedek ile Büro Görevlisi 1'er asil 1'er yedek)  aday tespit edilecektir.

8) İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- (I) sayılı cetvelle belirlenen ücret verilecektir.

9) 29 Ekim 2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya alınacak tüm memurlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getirildiğinden kurumumuzca mülakatı kazanan adayların güvenlik ve/veya arşiv araştırması da yaptırılacaktır. Yapılacak araştırması olumsuz çıkan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi işe başlatılmayacaklar ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.
 
VI- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES: Baskil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı; Hükümet Konağı Yanı (Bahçe Katı:1)
 
TELEFON:0424-5112001
FAKS:04245112096
 
VII- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi Kaymakamlığın Resmi Web Sitesinde (http://www.baskil.gov.tr) ve adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde sayılacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden beş(5) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Baskil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen ve elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen asil adaylar haklarını kaybetmiş sayılacak ve yedek adaylar için bahsolunan süreç aynen başlayacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (sonradan eş durumu, sağlık ve benzeri) nakil talebinde bulunamazlar.

2) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya ilan sayısının kısmi alımında sözleşmeye değin serbesttir.

3) Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ile bütün şartları ve evraklarını tam olarak sağladıktan sonra mülakat sonucu yeterli bulunacaklar için takdiri olup, 4857 sayılı İş Kanunu ile görevlendirileceklere ilişkin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün sözleşme örneğinden yararlanılır.
 
4) Ayrıca anılan çerçevede müşkil duruma düşmemeleri için ilanda belirtilen bütün şartları ve imza attıkları her evrakı tam olarak okuyup incelemeleri, yerleştirilen adaydan sözleşme imzalandıktan sonra İlçemizde ikamet etmeye devamla ilgili taahhüt alınacağı ile iki(2) aylık deneme süreci olduğu hususları ikazen hatırlatılır. 
İlan Olunur
Kaynak : Haber Merkezi
Editor : Baskil Medya

Anahtar Kelimeler:

BASKİL, SYDV, PERSONEL, İŞE, ALIM, İLANI
3.1.2018 09:53:00
10978
0
İsim:
Yorum Sayısı:
Kalan Karakter:
x Cevap:
Yorumu Gönder

İlgili Haberler

İlgili Haber yok...
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • GEÇEN HAFTA
  • BU AY

Medya Yazarları

Mustafa İlhan BALIBEY

Baskil ve Çocuklarımız bunu hak etmiyor.

Mustafa İlhan BALIBEY

Baskil Tarım Kent Projesi

Mustafa İlhan BALIBEY

BASKİL'DE YIKILAN OKULLAR NE OLACAK

Mustafa İlhan BALIBEY

Muhtarların Mevzuattan Kaynaklanan Görev, Yetki, Hak ve Sorumlulukları

Mustafa İlhan BALIBEY

AFET YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPTIRILAN KONUTLARDA HAK SAHİBİ OLMANIN ŞARTLARI

Mehmet Salim Öztoksoy

Odtü’lü arkadaşının verdiği tepki

Mehmet Salim Öztoksoy

Bir Hidayet Öyküsü

Mehmet Salim Öztoksoy

Toparlayacak olursak, bir cinayetin birden fazla faili var.

Ahmet Karaca

Ziraat Mühendisleri Günü ve Tarımsal Öğrenimin Başlamasının 174. Günü

Ahmet Karaca

DEPREM SONRASI ELAZIĞ VE ÜRETİM POLİTİKALARI -1

Dr. Hasan Yağar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YEMİN KOMEDİSİ

Dr. Hasan Yağar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YEMİN KOMEDİSİ

Dr. Hasan Yağar

BA’DE HARAB’ÜL BASRA

Dr. Hasan Yağar

TÜRKİYE’NİN EN ACİL İHTİYACI: İDAM CEZASI

Dr. Hasan Yağar

DÜŞMAN YİNE YOLLARI KESMEK SEVDASINDA

Dr. Hasan Yağar

Kontrolsüz Nüfus Hareketleri ve Güvenlik Kuvvetlerinin Canhıraş çırpınışları

Mustafa İlhan BALIBEY

Muhtarların Talebi

Mustafa İlhan BALIBEY

Baskil’de üretilen kayısıları Malatya Kayısısı diye tescilledi.

Hilal Gök

Fethı Ağabey

İSA EFE

Fethi Sekin

YAVUZ BÜLENT BAKİLER

TÜRKÇE VE OKUMAK ÜSTÜNE...

BASKİL KAYISI ÇALIŞTAYI

BASKİL DÜNYANIN EN KALİTELİ KAYISI MEYVESİNİ ÜRETİYOR

Yavuz DONAT

Baskilli'nin biri... Dedi ki:

Yavuz DONAT

Baskil İlçesi

Yavuz DONAT

Baskil

Yavuz DONAT

Şehitler ölmez

Mustafa İlhan BALIBEY

Baskil Tomisa Kalesi

Mustafa İlhan BALIBEY

Muhtarların Görevleri

Sizce Baskil sahil bölgesine itfaiye merkezi kurulmalı mı?

DOVİZ-ALTIN
  • Alış Fiyatı

    Satış Fiyatı

Nöbetçi Eczaneler
Süper Lig Puan Durumu